23Jan/15

Veranderingen kindregelingen

Vanaf 2015 zijn er 4 regelingen die ouders financieel ondersteunen. Dit zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De overige regelingen verdwijnen. Of ze gaan op in andere regelingen.
Welke kindregelingen verdwijnen in 2015?
De volgende regelingen verdwijnen vanaf 2015:
– ouderschapsverlofkorting;
– aftrek levensonderhoud voor kinderen;
– alleenstaande ouderkorting;
– aanvulling op het minimuminkomen voor alleenstaande ouders.
De Tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) verdwijnt ook. Het budget van de WTOS komt ten goede aan het kindgebonden budget.
De Tegemoetkoming ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) gaat op in de kinderbijslag.
U kunt in de tool Veranderingen kindregelingen nagaan wat er precies voor u verandert.

Veranderingen kindgebonden budget
Kindgebonden budget is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. De wet hervorming kindregelingen verandert het kindgebonden budget op een aantal punten:
Alleenstaande ouders krijgen vanaf 1 januari 2015 extra kindgebonden budget. De aanvulling voor alleenstaande ouders met een minimumuitkering en de fiscale korting voor alleenstaande ouders verdwijnen. Voor een beperkte groep (alleenstaande ouders in de bijstand met toeslagpartner) komt een overgangsregeling tot 1 januari 2016.
Het budget van de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) voor kinderen jonger dan 18 jaar maakt per 1 augustus 2015 deel uit van het kindgebonden budget. Het bedrag voor alle kinderen van 16 en 17 jaar gaat omhoog.
De inkomensgrens van het kindgebonden budget gaat per 1 januari 2015 naar beneden. Hierdoor krijgen mensen met een inkomen boven deze grens minder tegemoetkoming.
De bedragen voor het 1e en 2e kind gaan per 1 januari 2015 omhoog.

Veranderingen kinderbijslag
Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor de opvoeding van kinderen tot 18 jaar. Ook deze regeling gaat veranderen:
De hoogte van de kinderbijslag wordt in 2014 en 2015 niet aangepast aan de prijsindex. Dit betekent dat de kinderbijslag niet aan de inflatie wordt aangepast. De eerste aanpassing is per 1 januari 2016.
Sinds 1 juli 2014 gelden geen aanvullende voorwaarden meer voor kinderen van 16 en 17 jaar met een startkwalificatie.
Voor uitwonende kinderen tot 16 jaar vervalt de toets op hun inkomen. Deze groep kinderen mag onbeperkt bijverdienen.
De tegemoetkoming voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) gaat per 1 januari 2015 op in de kinderbijslag.

Veranderingen TOG-regeling
De Tegemoetkoming ouders gehandicapte kinderen (TOG) vervalt per 1 januari 2015. De regeling wordt opgenomen in de kinderbijslag. Ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen krijgen recht op 2x kinderbijslag.
Veranderingen belastingregels voor ouders
Per 1 januari 2015 worden de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting enouderschapsverlofkorting afgeschaft. Dit geldt ook voor de aftrek voor het levensonderhoud van kinderen.
Bron: Rijksoverheid.nl

23Jan/15

Kosten werkstress bijna 1 miljard

Ruim veertig procent van de werkende Nederlanders ervaart meer werkstress dan een jaar eerder. Hiermee stijgt de trend van een oplopende werkdruk al een aantal jaar op rij. Zo blijkt uit het RED Rapport van Tempo-Team. ArboNed becijferde de kosten van werkstress op 800 miljoen. En dat is alleen in de eerste helft van dit jaar.
De toenemende werkstress wordt volgens diverse onderzoeken veroorzaakt door de overvloed aan digitale informatiestromen, onzekere toekomstverwachtingen en de hoge eis aan flexibiliteit, waarbij het steeds moeilijker wordt om een goed evenwicht tussen werk en privé te vinden. Of, zoals FNV vice-voorzitter Kuin het eenvoudiger zegt: “Er zijn gewoon te weinig mensen voor teveel werk.”
Sluipmoordenaar
“De oplopende werkdruk is een sluipmoordenaar. Het is belangrijk dat organisaties hier serieus naar kijken, anders verwachten we dat steeds meer mensen vast gaan lopen in hun baan en kunnen  gaan uitvallen. Echter, door de hoge werkloosheid blijft iedereen – uit angst om zonder werk te komen zitten- maar doorgaan, met alle gevolgen van dien”, aldus Melanie Koelemaij, HR-directeur bij Tempo-Team.
Uit onderzoek van het ministerie van SZW bleek eerder dit jaar al dat een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress. In het onderwijs en bij financiële instellingen wordt zelfs de helft van het ziekteverzuim veroorzaakt door de hoge werkdruk. Hierdoor is werkstress het grootste beroepsrisico in ons land. Minister Asscher kondigde vorige maand aan de komende vier jaar werkstress bespreekbaar te maken met werkgevers en werknemers en de Inspectie SZW extra te laten controleren op werkstress.
In kaart brengen
Organisaties kunnen het nodige doen om een te hoge werkdruk bij hun werknemers tijdig in kaart te brengen. Bijvoorbeeld door via een tevredenheidsonderzoek beter naar medewerkers te luisteren, hen meer inspraak te geven. Koelemaij: “De digitale ontwikkelingen en de snelheid van de veranderingen zullen niet minder worden, integendeel.” Koelemaij geeft nog vier adviezen voor werkgevers
Geef de werknemers echt iets te zeggen over de koers die de organisatie uitstippelt. Het geeft vertrouwen en dus meer rust als je als werknemer weet waarom je organisatie bepaalde beslissingen neemt en je weet wat jouw inbreng toevoegt aan het totale proces, en daar ook inspraak in hebt.
Actief mee kunnen denken en gehoord worden bij oplossingen motiveert enorm. Dan hoeft een hogere werkdruk niet tot meer stress te leiden.
Werkgevers moeten blijven investeren in opleidingen. Dit zorgt voor minder stress op de werkvloer omdat daarmee de vaardigheden en kennis up-to-date blijven.
Informeer op maat, niet per se alles tegelijk aan iedereen. “Alle medewerkers goed en volledig informeren is essentieel, maar pas op voor een ‘overkill’. Te veel of niet relevante informatie schiet zijn doel voorbij”.
Bron: PW De Gids, 26 juni 2014

23Jan/15

Gelijke ondersteuning voor werkgevers bij uitvoering Participatiewet

Er komt een zo eenvoudig en eenduidig mogelijk basispakket van voorzieningen voor werkgevers die banen beschikbaar stellen voor mensen met een arbeidsbeperking. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hierover afspraken gemaakt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de sociale partners. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel om deze harmonisatie in het aanbod voor werkgevers per 1 januari 2016 wettelijk te regelen. Gemeenten en UWV kunnen, in de geest van de wet, in 2015 alvast aan de slag.
Het instrumentarium dat UWV en gemeenten kunnen inzetten om werkgevers te ondersteunen kan nu nog van elkaar verschillen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Klijnsma dat de VNG en sociale partners haar hebben gevraagd het pakket dat hiervoor beschikbaar is op een aantal punten te harmoniseren. Het gaat dan om de no-risk polis waarmee ondernemers die werk bieden aan mensen met een beperking kunnen worden gecompenseerd voor loonkosten bij uitval door ziekte. Ook de mobiliteitsbonus waarbij werkgevers minder premie hoeven te betalen, komt de komende jaren beschikbaar voor de hele doelgroep van de banenafspraak uit het Sociaal Akkoord. Deze harmonisatie geldt voorlopig voor vijf jaar en zal tussentijds worden geëvalueerd.
Over een zo eenduidig mogelijke inzet van jobcoaches, die zorgen voor de begeleiding van werknemers met een beperking, vindt momenteel overleg plaats tussen de gemeenten en het UWV. Ook hier is het uitgangspunt van VNG en sociale partners dat het niet uit mag maken of werknemers afkomstig zijn van het UWV of de gemeenten. Deze eenduidigheid in de ondersteuning maakt het voor werkgevers makkelijker om banen voor mensen met een arbeidsbeperking aan te bieden.
In het Sociaal Akkoord heeft het kabinet afspraken gemaakt met de sociale partners om in de jaren tot 2026 in totaal 125.000 extra banen in te richten voor mensen met beperkingen uit de doelgroep van de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten: 100.000 in de marktsector en 25.000 bij de overheid. De Participatiewet treedt op 1 januari 2015 in werking.
Bron: Rijksoverheid.nl