Veranderingen kindregelingen

Vanaf 2015 zijn er 4 regelingen die ouders financieel ondersteunen. Dit zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De overige regelingen verdwijnen. Of ze gaan op in andere regelingen.
Welke kindregelingen verdwijnen in 2015?
De volgende regelingen verdwijnen vanaf 2015:
– ouderschapsverlofkorting;
– aftrek levensonderhoud voor kinderen;
– alleenstaande ouderkorting;
– aanvulling op het minimuminkomen voor alleenstaande ouders.
De Tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) verdwijnt ook. Het budget van de WTOS komt ten goede aan het kindgebonden budget.
De Tegemoetkoming ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) gaat op in de kinderbijslag.
U kunt in de tool Veranderingen kindregelingen nagaan wat er precies voor u verandert.

Veranderingen kindgebonden budget
Kindgebonden budget is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. De wet hervorming kindregelingen verandert het kindgebonden budget op een aantal punten:
Alleenstaande ouders krijgen vanaf 1 januari 2015 extra kindgebonden budget. De aanvulling voor alleenstaande ouders met een minimumuitkering en de fiscale korting voor alleenstaande ouders verdwijnen. Voor een beperkte groep (alleenstaande ouders in de bijstand met toeslagpartner) komt een overgangsregeling tot 1 januari 2016.
Het budget van de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) voor kinderen jonger dan 18 jaar maakt per 1 augustus 2015 deel uit van het kindgebonden budget. Het bedrag voor alle kinderen van 16 en 17 jaar gaat omhoog.
De inkomensgrens van het kindgebonden budget gaat per 1 januari 2015 naar beneden. Hierdoor krijgen mensen met een inkomen boven deze grens minder tegemoetkoming.
De bedragen voor het 1e en 2e kind gaan per 1 januari 2015 omhoog.

Veranderingen kinderbijslag
Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor de opvoeding van kinderen tot 18 jaar. Ook deze regeling gaat veranderen:
De hoogte van de kinderbijslag wordt in 2014 en 2015 niet aangepast aan de prijsindex. Dit betekent dat de kinderbijslag niet aan de inflatie wordt aangepast. De eerste aanpassing is per 1 januari 2016.
Sinds 1 juli 2014 gelden geen aanvullende voorwaarden meer voor kinderen van 16 en 17 jaar met een startkwalificatie.
Voor uitwonende kinderen tot 16 jaar vervalt de toets op hun inkomen. Deze groep kinderen mag onbeperkt bijverdienen.
De tegemoetkoming voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) gaat per 1 januari 2015 op in de kinderbijslag.

Veranderingen TOG-regeling
De Tegemoetkoming ouders gehandicapte kinderen (TOG) vervalt per 1 januari 2015. De regeling wordt opgenomen in de kinderbijslag. Ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen krijgen recht op 2x kinderbijslag.
Veranderingen belastingregels voor ouders
Per 1 januari 2015 worden de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting enouderschapsverlofkorting afgeschaft. Dit geldt ook voor de aftrek voor het levensonderhoud van kinderen.
Bron: Rijksoverheid.nl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfs/c11/h03/mnt/195008/domains/danthec.nl/html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399